AngielskiSzwecjaNorwegiaFinlandiaDania
Sparade varor 0
Din kundvagn är tom
Kundvagn 0
Tom kundvagn
Startsida » Villkor

VillkorIngåendet av ett avtal mellan köparen och säljaren kan ske på två sätt.
 
Innan en beställning görs har köparen rätt att förhandla om alla bestämmelser i avtalet med säljaren, inklusive eventuella ändringar av bestämmelserna i följande villkor. Sådana förhandlingar ska ske skriftligen och adresseras till Säljaren (NordicBedTIme.com ul. Dworcowa 53a/7 42-620 Nakło Śląskie, NIP 645 257 72 21).
 
Om Köparen avstår från möjligheten att ingå avtal genom individuella förhandlingar ska följande bestämmelser och relevanta lagbestämmelser gälla.
 

 
REGLERING
1 § Definitioner
 
Personuppgiftsansvarig:
NordicBedTime.com. Dworcowa 53a/7, 42-620 Nakło Śląskie, NIP 645 256 69 15
 
Postadress - NordicBedTIme.com, Dworcowa 53a/7, 42-620 Nakło Śląskie,   
Klagomålets adress:
NordicBedTIme.com, Dworcowa Street 53a/7, 42-620 Nakło Slaskie
 
Prislista för leveranser på www.NordicBedTIme.com med en förteckning över tillgängliga typer av leveranser och deras kostnader.
Kontaktuppgifter till:
NordicBedTIme.com, Dworcowa Street 53a/7, 42-620 Nakło Śląskie, 
 
Personuppgifter - all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Information ska inte anses identifiera en person om detta skulle kräva orimliga kostnader, tid eller ansträngningar.
Känsliga uppgifter är personuppgifter som innehåller information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, religiös, parti- eller facklig tillhörighet, samt uppgifter om hälsa, genetisk kod, missbruk, sexualliv, fällande domar, brottmålsdomar och böter, samt andra beslut som fattats i rättsliga eller administrativa förfaranden.
Leverans är den typ av transporttjänst med specifikation av transportören och den kostnad som anges i leveransprislistan som finns på www.NordicBedTIme.com.
Inköpsbevis är en faktura, räkning eller ett kvitto som utfärdats i enlighet med mervärdesskattelagen av den 11 mars 2004, med ändringar, och annan relevant lagstiftning.
Ett produktkort är en enda undersida i butiken som innehåller information om en enda produkt.
En kund är en vuxen fysisk person med full rättskapacitet, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk personlighet men med rättskapacitet, som gör ett köp hos säljaren som är direkt relaterat till hans/hennes affärs- eller yrkesverksamhet.
Civillagen är lagen om civillagen av den 23 april 1964 med ändringar.
God sed är en uppsättning uppföranderegler, särskilt etiska och yrkesmässiga normer, som avses i artikel 2.5 i lagen om motverkande av korruption. 5 i lagen om motverkande av otillbörliga affärsmetoder av den 23 augusti 2007 i dess ändrade lydelse.
Konsument är en vuxen fysisk person med full rättskapacitet som gör ett köp från säljaren som inte är direkt relaterat till deras affärs- eller yrkesverksamhet.
En varukorg är en lista över produkter som upprättas från de produkter som erbjuds i butiken på grundval av köparens val.
Köparen är både konsument och kund.
Leveransplatsen för varan är den postadress eller det utlämningsställe som köparen anger i beställningen.
Tidpunkten för leverans av varan är den tidpunkt då Köparen eller en tredje part som anges av Köparen för avhämtning tar varan i besittning.
ODR:s onlineplattform är en EU onlinetjänst som drivs på grundval av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG och finns tillgänglig på https://webgate.ec.europa.eu/odr.
Betalning är den metod för betalning av avtals- och leveransobjektet som anges på NordicBedTIme.com.
Rättssubjekt är det rättssubjekt som har rätt att lösa konsumenttvister utanför domstol i enlighet med lagen om reglering av konsumenttvister utanför domstol av den 23 september 2016 med ändringar.
Integritetspolicy - reglerna för Personuppgiftsbiträdets behandling av Köparnas personuppgifter, Köparnas rättigheter och Personuppgiftsbiträdets skyldigheter, som finns på: NordicBedTIme.com
Konsumenträtt är lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014.
En produkt är en minsta och odelbar mängd av saker som kan bli föremål för en beställning och som i Säljarens butik anges som måttenhet vid fastställande av dess pris (pris/enhet).
Föremålet för avtalet är de produkter och den leverans som är föremål för beställningen.
Föremålet för prestationen är föremålet för avtalet.
Avhämtningsställe är den plats för leverans av varan som inte är en postadress och som anges i den förteckning som säljaren tillhandahåller i butiken.
UOKiK-registret är det register över auktoriserade enheter som upprätthålls av byrån för konkurrens och konsumentskydd på grundval av lagen om reglering av konsumenttvister utanför domstol av den 23 september 2016 med ändringar och som finns tillgängligt på: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
RODO - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
En sak är ett lösöre som kan vara eller är föremål för ett avtal.
Shop är den webbplats som finns tillgänglig på www.NordicBedTIme.com genom vilken Köparen kan göra en beställning.
Säljaren är:
NordicBedTIme.com, ul. Dworcowa 53a/4, 42-620 Nakło Śląskie, NIP 645 257 72 21
registrerade och synliga i CEIDG-registret.
 
Ett system är en uppsättning samverkande IT-enheter och programvara som säkerställer bearbetning och lagring samt sändning och mottagning av data via telekommunikationsnätverk med hjälp av en terminalutrustning som är lämplig för en viss typ av nätverk, vanligen kallat Internet.
Ledtid är det antal timmar eller arbetsdagar som anges på produktkortet.
Ett avtal är ett avtal utanför fasta affärslokaler eller ett distansavtal i den mening som avses i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 för konsumenter och ett köpeavtal i den mening som avses i artikel 535 i lagen om civillagen av den 23 april 1964 för köpare.
Ett fel är både ett fysiskt fel och ett rättsligt fel.
Ett fysiskt fel är att den sålda varan inte överensstämmer med avtalet, i synnerhet om varan:
inte har de egenskaper som en sak av detta slag bör ha med hänsyn till det ändamål som anges i avtalet eller som följer av omständigheterna eller den avsedda användningen;
inte har de egenskaper vars förekomst säljaren har försäkrat konsumenten om,
den inte är lämplig för det ändamål som konsumenten informerade säljaren om när avtalet ingicks och säljaren inte gjorde några förbehåll beträffande detta ändamål;
den har överlämnats till konsumenten i ofullständigt skick;
den har levererats till konsumenten i ofullständigt skick; den har monterats och tagits i bruk på ett felaktigt sätt, om dessa åtgärder har utförts av säljaren eller tredje man för vilken säljaren bär ansvaret, eller av konsumenten som har handlat i enlighet med de instruktioner som har erhållits från säljaren;
den inte har den egenskap som tillverkaren eller dennes representant eller den som inom ramen för sin näringsverksamhet släpper ut varan på marknaden eller den som genom att anbringa sitt namn, varumärke eller annat kännetecken på den sålda varan utger sig för att vara tillverkare har försäkrat, såvida inte säljaren inte kände till dessa försäkringar och med en rimlig bedömning inte kunde ha känt till dem eller de inte kunde ha påverkat konsumentens beslut att ingå avtalet eller om deras innehåll rättades till innan avtalet ingicks.
En rättslig brist är en situation där det sålda föremålet är tredje parts egendom eller belastas med en rättighet för tredje part, eller där en begränsning av användningen eller bortskaffandet av föremålet följer av ett beslut eller beslut av en behörig myndighet.
En beställning är en viljeförklaring från köparen som görs via butiken och som otvetydigt anger: typ och kvantitet av produkter; typ av leverans; typ av betalning; leveransplats; köparens uppgifter och syftar direkt till att ingå ett avtal mellan köparen och säljaren.

 
§2 Allmänna villkor och bestämmelser
 
Avtalet ingås på polska språket, i enlighet med polsk lag och dessa villkor.
Leveransplatsen måste vara inom Republiken Polens territorium.
Säljaren är skyldig och åtar sig att tillhandahålla tjänster och leverera varor som är fria från defekter.
Alla priser som anges av Säljaren är uttryckta i polsk valuta och är bruttopriser (inklusive moms). Produktpriserna inkluderar inte leveranskostnader, vilka anges i leveransprislistan.
Alla tidsfrister beräknas i enlighet med artikel 111 i civillagen, dvs. en tidsfrist som uttrycks i dagar slutar vid utgången av den sista dagen, och om början på en tidsfrist som uttrycks i dagar är en viss händelse, ska den dag då denna händelse inträffade inte ingå i beräkningen av en tidsfrist.
Bekräftelse, tillgång, registrering och säkerställande av alla väsentliga bestämmelser i avtalet för framtida tillgång till denna information skall ske i form av
bekräftelse av beställningen genom att skicka till den angivna e-postadressen: beställning, proformafaktura, information om ångerrätt, dessa villkor i pdf-version, ångerblankett i pdf-version, länkar för att självständigt ladda ner villkoren och ångerblanketten;
att till den slutförda beställningen, som skickas till den angivna platsen för leverans av varorna, bifoga följande tryckta dokument: inköpsbevis, information om ångerrätt, dessa villkor, ångerblankett.
Säljaren informerar om kända garantier som ges av tredje part för produkterna i butiken.
Säljaren får inte ta ut några avgifter för kommunikation med honom med hjälp av medel för distanskommunikation, och köparen ska bära kostnaderna för detta i det belopp som följer av det avtal som ingåtts med en tredje part som tillhandahåller honom en specifik tjänst som möjliggör fjärrkommunikation.
Säljaren försäkrar köparen som använder systemet att butiken fungerar korrekt i följande webbläsare: IE version 7 eller senare, FireFox version 3 eller senare, Opera version 9 eller senare, Chrome version 10 eller senare, Safari med de senaste versionerna av JAVA och FLASH installerade, på skärmar med en horisontell upplösning över 1024 px. Användningen av programvara från tredje part som påverkar funktionen och funktionaliteten hos följande webbläsare: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari kan påverka den korrekta visningen av butiken, därför bör du inaktivera dem alla för att få full funktionalitet i NordicBedTIme.com-butiken.
Köparen kan använda möjligheten att komma ihåg sina uppgifter i butiken för att underlätta processen för att göra en ny beställning. För att göra det ska köparen ange det inloggnings- och lösenord som krävs för att komma åt hans / hennes konto. Inloggningen och lösenordet är en teckensträng som fastställs av Köparen, som är skyldig att hålla dem hemliga och skydda dem från obehörig åtkomst av tredje part. Köparen har möjlighet att när som helst komma åt, korrigera, uppdatera och radera sitt konto.
Säljaren följer koden för god sed.
Köparen är skyldig att:
-inte tillhandahålla eller överföra innehåll som är förbjudet enligt lag, t.ex. innehåll som främjar våld, är ärekränkande eller kränker tredje parts personliga rättigheter och andra rättigheter,
-använda butiken på ett sätt som inte stör dess funktion, i synnerhet genom att använda specifik programvara eller utrustning,
inte använda butiken på ett sätt som inte stör dess funktion, i synnerhet genom att använda viss programvara eller utrustning, - inte skicka eller lägga upp oönskad kommersiell information (spam) i butiken,
-använda butiken på ett sätt som inte är störande för andra köpare och säljaren,
att använda butiken på ett sätt som inte är störande för andra köpare och säljaren, - att endast använda innehållet i butiken för personligt bruk,
-använda butiken på ett sätt som är förenligt med gällande lag i Republiken Polen, med bestämmelserna i dessa villkor och med de allmänna principerna för netikett.

 
§3 Avtalets ingående och fullgörande
 
Beställningar kan göras 24 timmar om dygnet.
För att kunna göra en beställning ska Köparen utföra minst följande åtgärder, varav vissa kan upprepas flera gånger:
-lägga till en produkt i korgen;
-val av typ av leverans; -val av typ av betalning;
-val av betalningssätt; -val av betalningssätt;
-val av plats för leverans av varan;
-Skicka in beställningen i butiken genom att använda knappen Köp och betala.
Avtalet med konsumenten ingås när beställningen görs.
En beställning som konsumenten betalar vid leverans genomförs omedelbart, och en beställning som betalas via banköverföring eller ett elektroniskt betalningssystem efter att konsumentens betalning har krediterats säljarens konto, vilket bör ske inom 30 dagar från det att beställningen gjordes, såvida inte konsumenten utan egen förskyllan inte har kunnat fullgöra prestationen och har informerat säljaren om detta.
Avtalet med kunden ingås när säljaren har accepterat beställningen och meddelat kunden om detta inom 48 timmar efter att beställningen har gjorts.
Utförandet av en beställning från kunden som betalas vid leverans sker omedelbart efter avtalets ingående, och en beställning som betalas via banköverföring eller via ett elektroniskt betalningssystem efter avtalets ingående och bokföringen av kundens betalning på säljarens konto.
Fullgörandet av kundens beställning kan vara beroende av att hela eller en del av beställningsvärdet betalas eller att en handelskreditlimit på minst beställningsvärdet erhålls eller att säljaren samtycker till att skicka en beställning mot postförskott (betalning vid leverans).
Avtalsobjektet ska avsändas inom den tidsfrist som anges på produktkortet, och för beställningar som består av flera produkter inom den längsta tidsfrist som anges på produktkorten. Tidsfristen börjar löpa när beställningen är genomförd.
Det köpta avtalsobjektet ska, tillsammans med ett av köparen valt försäljningsdokument, sändas med det leveranssätt som köparen valt till den leveransplats som köparen angett i beställningen, tillsammans med de bifogade bilagor som avses i 2 punkt 6b.
 
4 § Ångerrätt
 
Enligt 27 § konsumentköplagen har konsumenten rätt att frånträda ett avtal som ingåtts på distans utan att ange något skäl och utan att behöva betala några kostnader, med undantag för de kostnader som anges i 33 § och 34 § konsumentköplagen.
Tidsfristen för att frånträda ett avtal som ingåtts på distans är 14 dagar från den dag då varan levererades, och det räcker att skicka förklaringen innan den löper ut för att tidsfristen ska kunna hållas.
Konsumenten kan lämna en ångerförklaring på det formulär som finns i bilaga 2 till konsumentlagen, på det formulär som finns tillgängligt på NordicBedTIme.com eller på något annat sätt i enlighet med konsumentlagen.
Säljaren ska utan dröjsmål bekräfta mottagandet av meddelandet om frånträde av avtalet till konsumenten via e-post (som tillhandahålls vid avtalets ingående och ytterligare en gång om det anges i det inlämnade meddelandet).
Om konsumenten frånträder avtalet ska det anses att avtalet inte har ingåtts.
Konsumenten är skyldig att omedelbart återsända varan till säljaren, dock senast 14 dagar från den dag då han eller hon frånträdde avtalet. För att tidsfristen ska kunna hållas räcker det att varan skickas tillbaka innan den går ut.
Konsumenten ska på egen bekostnad skicka tillbaka de varor som är föremål för det avtal som han eller hon har frånträtt.
Konsumenten ska inte bära kostnaderna för tillhandahållande av digitalt innehåll som inte har spelats in på ett fysiskt medium om konsumenten inte har samtyckt till utförandet före utgången av ångerfristen eller inte har informerats om förlusten av sin ångerrätt när han eller hon gav sitt samtycke eller om näringsidkaren inte har lämnat bekräftelse i enlighet med artiklarna 15.1 och 21.1 i konsumentlagen.
Konsumenten ska vara ansvarig för varje minskning av värdet på den sak som är föremål för avtalet och som är en följd av att den använts på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa sakens art, egenskaper och funktion.
Säljaren ska omedelbart och senast inom 14 dagar från dagen för mottagandet av en förklaring om frånträdande av avtalet som lämnats in av konsumenten återbetala alla betalningar som konsumenten har gjort till konsumenten, inklusive kostnaderna för leverans av saken till konsumenten, och om konsumenten har valt ett annat leveranssätt än det billigaste vanliga leveranssättet som erbjuds av säljaren, ska säljaren inte ersätta ytterligare kostnader till konsumenten i enlighet med artikel 33 i konsumentlagen.
Säljaren ska återbetala betalningen med samma betalningsmetod som konsumenten har använt, om inte konsumenten uttryckligen har godkänt en annan betalningsmetod som inte medför några kostnader för konsumenten.
Säljaren får hålla inne återbetalningen av den betalning som mottagits från konsumenten tills den har fått tillbaka varan eller konsumenten har lämnat bevis på att den har återlämnats, beroende på vilken händelse som inträffar först.
Konsumenten har enligt 38 § konsumentköplagen inte rätt att frånträda ett avtal
-där priset eller ersättningen är beroende av fluktuationer på finansmarknaden som säljaren inte har någon kontroll över och som kan inträffa innan ångerfristen löper ut;
-där föremålet för prestationen är en icke-refabricerad vara som tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller som är avsedd att tillgodose konsumentens individuella behov;

om föremålet för prestationen är en vara som kan försämras eller som har kort hållbarhetstid, - om föremålet för prestationen är en vara som kan försämras eller som har kort hållbarhetstid
Om föremålet för prestationen är en vara som levereras i en förseglad förpackning som av hälso- eller hygienskäl inte kan returneras efter öppnandet, om förpackningen har öppnats efter leveransen;
-om föremålet för prestationen är en vara som till sin natur är oskiljaktig från andra varor efter leverans
-när föremålet för framförandet är ljud- eller bildupptagningar eller datorprogramvara som levereras i förseglat emballage om emballaget har öppnats efter leverans;
Vid leverans av digitalt innehåll som inte är inspelat på ett fysiskt medium, om utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke före utgången av ångerfristen och efter det att näringsidkaren har informerat konsumenten om att ångerrätten har gått förlorad;
För tillhandahållande av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal.
 
5 § Garanti
 
Säljaren frånsäger sig, med stöd av artikel 558 § 1 i civillagen, helt och hållet allt ansvar gentemot kunden för fysiska och juridiska fel (garanti).
Säljaren skall vara ansvarig gentemot konsumenten enligt villkoren i artikel 556 i civillagen och följande för fel (garanti).
Vid ett avtal med en konsument, om ett fysiskt fel upptäcks innan ett år har gått från det att varan lämnades ut, antas det att felet förelåg vid tidpunkten för överlämnandet av faran till konsumenten.
Om den sålda varan har ett fel, kan konsumenten
-lämna en förklaring om att kräva prisavdrag
-lämna en förklaring om att frånträda avtalet;
om inte säljaren omedelbart och utan oskälig olägenhet för konsumenten ersätter den felaktiga varan med en felfri vara eller avhjälper felet. Om varan redan har bytts ut eller reparerats av säljaren eller om säljaren har underlåtit att fullgöra sin skyldighet att byta ut varan till en felfri vara eller att avhjälpa felet, har konsumenten dock inte rätt att byta ut varan eller avhjälpa felet.
 
Konsumenten får i stället för den avhjälpning som säljaren föreslår kräva att varan byts ut mot en felfri vara eller i stället för att varan byts ut kräva att felet avhjälps, om det inte är omöjligt eller skulle medföra oskäliga kostnader att få varan avtalsenlig på det sätt som konsumenten väljer jämfört med det sätt som säljaren föreslår, varvid vid bedömningen av de oskäliga kostnaderna ska beaktas värdet av en felfri vara, det konstaterade felets art och betydelse samt den olägenhet som konsumenten skulle utsättas för genom ett annat sätt att uppfylla avtalet.
Konsumenten får inte frånträda avtalet om felet är oväsentligt.
Om det finns ett fel i den sålda varan får konsumenten också
-kräva att få byta ut varan mot en felfri sådan;
-kräva att felet ska avhjälpas.
Säljaren är skyldig att ersätta den felaktiga saken med en felfri sak eller ta bort felet inom rimlig tid utan onödig olägenhet.
Säljaren får vägra att tillmötesgå konsumentens begäran om det är omöjligt att bringa den felaktiga saken i överensstämmelse med avtalet på det sätt som köparen valt eller om det i jämförelse med andra möjliga sätt att bringa den i överensstämmelse med avtalet skulle medföra orimliga kostnader.
Om den felaktiga varan har monterats, kan konsumenten kräva att säljaren demonterar och återmonterar den efter att ha ersatt den med en felfri eller avlägsnat felet, men konsumenten är skyldig att bära en del av de relaterade kostnaderna som överstiger priset på den sålda varan eller kan kräva att säljaren betalar en del av kostnaderna för demontering och återmontering, upp till beloppet för priset på den sålda varan. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet har konsumenten rätt att utföra dessa åtgärder på säljarens bekostnad och risk.
En konsument som utövar garantirättigheter är skyldig att leverera det defekta föremålet på säljarens bekostnad till reklamationsadressen, och om konsumentens leverans av föremålet skulle vara orimligt svår på grund av föremålets typ eller hur det är installerat, är konsumenten skyldig att göra föremålet tillgängligt för säljaren på den plats där föremålet finns. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet har konsumenten rätt att skicka tillbaka saken på säljarens bekostnad och risk.
Kostnaderna för utbyte eller reparation ska bäras av säljaren, med undantag för den situation som beskrivs i 5 punkt 10.
Säljaren är skyldig att ta emot den felaktiga varan från konsumenten om denne byter ut varan mot en felfri eller frånträder avtalet.
Säljaren ska inom fjorton dagar svara på följande enligt artikel 5615 i civillagen: redogörelsen för kravet på prisavdrag, kravet på att ersätta varan med en felfri vara, kravet på att avhjälpa felet. Säljaren ska inom trettio dagar (artikel 7a i konsumentlagen) svara på alla andra påståenden från konsumenten som inte omfattas av den fjortondagarsperiod som anges i civillagen.
I annat fall ska säljaren anses ha erkänt konsumentens påstående eller krav som berättigat.
 
Säljaren ska vara ansvarig enligt garantin om ett fysiskt fel konstateras före utgången av två år från den tidpunkt då saken levererades till konsumenten, och om försäljningsobjektet är en begagnad sak före utgången av ett år från den tidpunkt då saken levererades till konsumenten.
Konsumentens krav på att få felet avhjälpt eller den sålda varan utbytt mot en felfri vara preskriberas efter ett år, räknat från den dag då felet upptäcktes, dock tidigast två år från det att varan överlämnades till konsumenten och om köpeobjektet är en begagnad vara tidigast ett år från det att varan överlämnades till konsumenten.
Om den av Säljaren eller tillverkaren angivna hållbarheten för varan upphör efter utgången av två år från det att varan överlämnats till Konsumenten, är Säljaren garantiansvarig för fysiska fel i varan som upptäckts före utgången av denna tid.
Konsumenten kan inom de tidsfrister som anges i 5 punkterna 15-17 framställa krav på hävning av avtalet eller prisavdrag på grund av ett fysiskt fel i den sålda varan, och om konsumenten har begärt att få byta ut varan mot en felfri eller att få felet avhjälpt, börjar tidsfristen för att framställa krav på hävning av avtalet eller prisavdrag löpa när tidsfristen för att byta ut varan eller avhjälpa felet har löpt ut utan verkan.
Om en av rättigheterna enligt garantin görs gällande inför domstol eller skiljedomstol, ska tidsfristen för utövandet av andra rättigheter som konsumenten har enligt denna avdelning skjutas upp till dess att förfarandet har avslutats på ett lagligt sätt. Detsamma gäller för medlingsförfaranden, varvid tidsfristen för utövandet av andra garantirättigheter som konsumenten är berättigad till börjar löpa från och med dagen för domstolens vägran att godkänna den förlikning som uppnåtts före medling eller det ineffektiva avslutandet av medlingen.
För utövande av rättigheter enligt garantin för rättsliga fel i den sålda saken ska 5 punkterna 15-16 gälla, med undantag för att tidsfristen ska börja löpa från den dag då konsumenten fick kännedom om felets existens, och om konsumenten fick kännedom om felets existens endast till följd av en åtgärd från tredje man från den dag då det avgörande som utfärdats i tvisten med tredje man vann laga kraft.
Om konsumenten på grund av fel i varan har förklarat sig frånträda avtalet eller yrkat prisavdrag, får han kräva ersättning för den skada han lidit genom att ingå avtalet utan att känna till att felet förelåg, även om skadan beror på omständigheter som säljaren inte är ansvarig för, och han får särskilt kräva ersättning för kostnaderna för att ingå avtalet, kostnaderna för hämtning, transport, lagring och försäkring av varan, ersättning för utlägg som gjorts i den mån han inte haft nytta av dem och inte fått dem ersatta av tredje man samt ersättning för rättegångskostnaderna. Detta påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om skyldighet att ersätta skada enligt de allmänna reglerna.
Utgången av en tidsfrist för att konstatera ett fel ska inte utesluta utövandet av garantirättigheter om säljaren bedrägligt har dolt felet.
Säljaren skall, i den mån han är skyldig att tillhandahålla konsumenten en prestation eller ekonomisk tjänst, utföra denna utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom den tid som föreskrivs i lag.
 
§6 Sekretesspolicy och säkerhet för personuppgifter
 
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt och för principerna för insamling, behandling och lagring av personuppgifter samt för Köparens rättigheter i förhållande till sina personuppgifter.
Personuppgiftsadministratören behandlar Köparens personuppgifter på grundval av samtycke och i samband med Säljarens berättigade intressen.

Personuppgiftsadministratören samlar in och behandlar personuppgifter endast i den mån det är motiverat av en avtalsenlig eller rättslig förpliktelse.

Köparens samtycke till behandling av personuppgifter är frivilligt, och samtycke till behandling av uppgifter för ett visst ändamål kan när som helst återkallas.

Följande personuppgifter samlas in i syfte att behandla köparens beställning:
-postadress som är nödvändig för utfärdande av ett köpebevis;
-leveransort som är nödvändig för att adressera försändelsen;
-e-postadress som är nödvändig för kommunikation i samband med behandlingen av beställningen
-telefonnummer som är nödvändigt vid val av vissa typer av leveranser.
Detaljerade lösningar för skydd av personuppgifter i samband med beställning, men också för användning av butiken före och efter beställning, finns i integritetspolicyn.
 
7 § Slutbestämmelser
 
Ingenting i dessa villkor är avsett att kränka köparens rättigheter. Det kan inte heller tolkas på detta sätt, för om någon del av bestämmelserna inte överensstämmer med tillämplig lag, förklarar säljaren sin absoluta lydnad och tillämpning av denna lag i stället för den omtvistade bestämmelsen i bestämmelserna.

Registrerade köpare kommer att underrättas om ändringar av bestämmelserna och deras omfattning på elektronisk väg (till den e-postadress som anges vid registrering eller beställning). Meddelandet kommer att skickas senast 30 dagar innan de nya reglerna träder i kraft. Ändringar kommer att göras för att anpassa reglerna och föreskrifterna till gällande rättsläge.

Den aktuella versionen av villkoren finns alltid tillgänglig för Köparen under fliken Villkor (NordicBedTIme.com). Under genomförandet av beställningen och under hela eftermarknadsperioden ska Köparen vara bunden av de villkor som Köparen accepterade när han eller hon gjorde beställningen. Utom när konsumenten anser att det är mindre fördelaktigt än det nuvarande och informerar säljaren om valet av det nuvarande som bindande.

I frågor som inte omfattas av dessa villkor ska relevanta tillämpliga lagbestämmelser gälla. Tvister ska, om konsumenten så önskar, lösas genom medling inför Provincial Inspectorates of Trade Inspection eller genom rättegång inför en skiljedomstol vid Provincial Inspectorate of Trade Inspection. Konsumenten kan också använda likvärdiga och lagliga metoder för tvistlösning före eller utanför domstol, t.ex. via EU:s onlineplattform ODR eller genom att välja en behörig enhet bland dem som är upptagna i UOKiK:s register. Säljaren förklarar sin avsikt och samtycker till en utomrättslig lösning av en konsumenttvist.
Som en sista utväg ska ärendet lösas av en behörig domstol med lokal och materiell jurisdiktion.

Gå till startsidan
Genom att använda denna webbplats samtycker du till användning av cookies. Mer information finns i vår Cookiepolicy.
Visa inte detta meddelande igen